Raabjerg Kirke

Råbjerg kirke er bygget engang i middelalderen. Den spidse korbue og de rundbuede vinduer kunne tyde på, at kirken er opført omkring år 1300 i overgangstiden fra romansk til gotisk byggeskik, nærmere kommer man det ikke. Kirken blev bygget af munkesten, som dog næ­sten alle er udskiftet i forbindelse med de talrige ombygninger og reparationer, der er foretaget i tidens løb.
I katolsk tid har Råbjerg kirke hørt under klo­stret i Børglum, men i forbindelse med reforma­tionen i 1536 overgik den til kronen ligesom alle andre kirker i landet. I 1758 købte Hans Bugge til Bøgsted hovedgård kirken af kongen. Hans Bugge fik efter sigende en illegitim søn, som fik navnet Christian Jacobsen og som i en ung alder blev godsforvalter på Bøgsted. Monsieur Jacobsen, som han kaldtes, blev efterhånden meget velhavende og så på flere gårde, men han ønskede, at der skulle høre en kirke til, da det gav en særlig prestige. Det endte med, at han købte gården Slynge, som var den største i Tversted sogn efter hovedgården Nørre Elkær, og i 1811 fik han Råbjerg kirke med fra Bøgsted. Monsieur Jacobsen fik to døtre, som blev gift med to brødre fra gården Sdr. Gaadboe (som ikke findes længere), og i 1835 arver de to svigersønner Peter og Mads Jensen Gaardboe kirken. Senere ejedes den af sidstnævntes søn, forfatteren Andreas P. Gaardboe, der døde i 1895. Kirken forblev i Gaadboeslægtens eje til 1910, hvor den overgik til selveje.
Kirken har undergået flere ændringer i tidens løb. I 1620 blev den forlænget 7 meter mod vest, sammenføjningen kan stadig anes i nordmuren.I 1652 blev der på sydsiden bygget et våbenhus, som allerede i 1699 blev flyttet til vestgavlen på grund af problemer med tilsanding. I 1758 voldte sandflugten igen problemer og våbenhuset blev flyttet til den nuværende placering på kirkens nordside. Hver gang blev våbenhuset opført i bindingsværk, først i 1886 blev det grundmuret.
I 1931 blev kirken hovedistandsat, sydsiden og østgavlen blev beklædt med nye sten og tagværket udskiftet. I våbenhuset sidder en mindeplade for Martha Marie Olsen, som testamenterede pengene, der gjorde denne istandsættelse mulig.Inskriptionen lyder:
"MARTHA OLESEN, som fødtes i Raabjerg 1845 og døde i Brooklyn i Staten New York, Amerika 1925 skænkede ved sin Død Raabjerg Kirke 5000 amerikanske Dollars, som blev anvendt til en haardt tiltrængt Restaurering, der fuldendtes i Novembere Maaned 1931. ÆRET VÆRE HENDES MINDE."